Política de privacitat

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (“RGPD”), Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i normativa de desenvolupament, Hotel Lloret Ramblas, S.A, (“Lloret Rambles”) informa a tots els usuaris de la Web www.hlloret.com (la “Web”) sobre el tractament de les seves dades personals, els facilitats durant l’accés i ús de la Web i en la seva relació quotidiana amb Lloret Ramblas.

Amb caràcter general amb què finalitat tractarem les seves dades personals?

  • Atendre la sol·licitud d’informació requerida, a través de l’apartat destinat al contacte de la Web.
  • Remetre informació, també, per mitjans electrònics, a propòsit de Lloret Rambles, sobre les nostres activitats, ofereixes promocions i una altra informació que entenguem pugui ser del seu interès.
  • Possibilitar la realització i gestió de la seva reserva on.line, en el nostre establiment.
  • Possibilitar la gestió de la relació negocial amb clients i/o proveïdors.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

  • Per a atendre la sol·licitud d’informació requerida a través de l’apartat “Contacte” o “Sol·licitar Informació” de la Web. El consentiment manifestat a partir del requeriment enviat.
  • Per a la gestió de les reserves en línia, l’execució del contracte.
  • Possibilitar la gestió de la relació negocial amb clients i/o proveïdors, l’execució del contracte.

Per quant temps conservarem les seves dades?

En general, les dades proporcionades es conservaran, durant el temps que resultin necessaris, per a cadascuna de les finalitats a les quals es destinin les dades.
En tot cas durant els terminis legalment establerts per a això, en el cas d’informació relativa a la prestació de serveis.
Durant el termini necessari per a donar resposta i dur a terme el corresponent seguiment intern del suggeriment o observació comunicada.
Respecte a la remissió de comunicacions comercials via electrònica, indefinidament, fins que no ens manifesti el contrari.
Respecte als processos de selecció fins a un any després de la seva finalització, per a possibilitar la seva convocatòria en futurs processos si fos necessari.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Amb caràcter general, no està prevista la comunicació de les seves dades a tercers tret que aquesta comunicació pogués resultar imprescindible per a dur a terme algun dels tractaments.
Al marge del referit anteriorment, podrien tenir accés a les seves dades, tercers, Encarregats del Tractament.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Mentre Lloret Rambles tracti les seves dades personals, vostè té dret a sol·licitar:
Accés.- L’interessat tindrà dret a obtenir del responsable del tractament confirmació de si s’estan tractant o no les dades que el concerneixin, així com informació detallada sobre determinats aspectes del tractament que s’estigui duent a terme.
Rectificació.- L’interessat tindrà dret a obtenir la rectificació de les dades personals inexactes que el concerneixin o que es completin aquells que fossin incomplets.
Supressió.- L’interessat tindrà dret a sol·licitar la supressió de les seves dades personals, en tot cas al supressió estarà subjecta als límits establerts en la norma reguladora.
Limitació del seu tractament.- L’interessat tindrà dret a sol·licitar la limitació respecte al tractament de les seves dades de caràcter personal
Oposició al tractament.- En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. Lloret Rambles deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims, imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Dret a la portabilitat de les seves dades.- És a dir tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, que hagi facilitat a un responsable del tractament, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament.
Els referits drets podran ser exercits mitjançant sol·licitud escrita i signada dirigida a Lloret Rambles Hotels, S. a., Rambla Canaletes 125, Barcelona o a través de l’adreça de correu electrònic: direccion@hlloret.com

On obtenim les seves dades?

Les seves dades ens han estat facilitats per vostè, la seva empresa o tercers com ara agències de viatges, centrals de reserves, etc.
Per a les remissions comercials s’obtenen, previ consentiment prestat, de l’establiment on vostè ha estat allotjat o a utilitzat serveis.

Què ocorre si no facilito les dades sol·licitades?

Les dades identificatives pertanyents al client/usuari, així com les altres dades de contacte i qualssevol altres que puguin ser exigits per la normativa aplicable, és obligatori declarar-los i la negativa a subministrar-los podria suposar la impossibilitat d’accedir al servei.
Les restants dades que se sol·liciten són voluntaris, per la qual cosa el fet de no facilitar-los no impedirà l’establiment de la relació contractual.
En el cas de processos de selecció, serà necessari el tractament de dades del seu CV formatiu i laboral per a valorar la seva idoneïtat respecte a un determinat lloc de treball.

Tutela de les autoritats de control.

En cas que ho cregués oportú pot requerir la tutela de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades presentant la corresponent reclamació. www.agpd.es. C/ Jorge Juan núm. 6 28001 Madrid.

Mesures de seguretat.

Lloret Rambles ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerides, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades a Lloret Rambles. Això no obstant, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables.