Juridisk rådgivning

Juridisk information

I enlighet med informationsplikten i artikel 10 i lag 34/2002 av den 11 juli, Informationssamhällets tjänster och elektronisk handel, informerar vi dig om att innehållet på denna webbsida https://hlloret.com ( från och med nu tillhör ”Webbplatsen”) Hotel Lloret Ramblas S.L., med CIF: B-65299760 och registrerad i Barcelona Mercantile Registry. Därför reglerar detta juridiska meddelande villkoren för användning av Internet som nämns ovan portal.

Användaracceptans

Detta juridiska meddelande reglerar åtkomst, navigering och användning av följande webbplats https://hlloret.com, som Hotel Lloret Ramblas S.L. gör tillgänglig för internetanvändare. Därför innebär åtkomst till det förvärvet av användarens tillstånd och, med det, godkännande av villkoren för användning av webben. Vid oenighet om villkoren måste du avstå från att använda webbplatsen.
Användaren är informerad och accepterar att åtkomst till denna webbplats inte på något sätt innebär början på en kommersiell relation med Hotel Lloret Ramblas S.L.

Innehåll och användning

Användarens besök på webbplatsen måste göras på ett ansvarsfullt sätt och följa gällande lagstiftning, god tro, detta juridiska meddelande och respektera de immateriella och industriella rättigheterna som ägs av Hotel Lloret Ramblas S.L. Webbplatsen tillhandahåller ett brett utbud av information, tjänster och data. Användaren tar ansvar för korrekt användning av webbplatsen.
Det är förbjudet att använda något av innehållet på webbplatsen för ändamål som är eller kan vara olagliga, liksom att utföra någon åtgärd som orsakar eller kan orsaka skada eller förändringar av något slag som inte godkänts av Hotel Lloret Ramblas S.L., för att webbplatsen eller dess innehåll.
Företaget förbehåller sig rätten att göra de ändringar som det anser lämpliga på sin webbplats utan föregående meddelande, att kunna ändra, ta bort eller lägga till både innehåll och tjänster som tillhandahålls genom den och hur de presenteras eller finns på dess servrar.

Kontakta oss

Hotel Lloret Ramblas S.L. gör tillgänglig för användare möjligheten att kontakta oss via en kontaktmail. E-postadressen från vilken du kontaktar oss och all annan personlig information som användare delar med oss är föremål för integritetspolicyn för Hotel Lloret Ramblas S.L.
I inget fall innebär blotta kommunikationen med oss ett avtal med Hotel Lloret Ramblas S.L. De särskilda avtalsvillkoren fastställs i respektive avtal mellan Hotel Lloret Ramblas S.L. och dina kunder.

Ansvar och garantier

Hotel Lloret Ramblas S.L. förklarar att det har vidtagit de nödvändiga åtgärderna som, inom sina möjligheter och det tekniska tillståndet, tillåter en korrekt funktion av webbplatsen och frånvaron av virus och skadliga komponenter. Men Hotel Lloret Ramblas S.L. kan inte hållas ansvarigt för följande situationer som är listade som exempel, men inte begränsningar:
Kontinuiteten och tillgängligheten av innehållet.
Frånvaron av fel i nämnda innehåll eller korrigering av eventuella defekter som kan uppstå.
Frånvaron av virus och andra skadliga komponenter.
Skador orsakade av någon person som bryter mot säkerhetssystemen på Hotel Lloret Ramblas S.L.
Användarnas användning av innehållet på webben. Följaktligen har Hotel Lloret Ramblas S.L. garanterar inte att den användning som användare kan göra av innehållet på webbplatsen, om någon, överensstämmer med detta juridiska meddelande, och inte heller att användningen av webbplatsen utförs noggrant.
Underårigas användning av webbplatsen eller sändning av deras data utan tillstånd från deras vårdnadshavare, eftersom de är vårdnadshavare som är ansvariga för användningen av Internet.
Användarens innehåll kan komma åt genom obehöriga länkar eller introducerat av användare genom kommentarer eller liknande verktyg.
Införandet av felaktiga uppgifter av användaren eller en tredje part.
Hotel Lloret Ramblas S.L. kan tillfälligt stänga av åtkomsten till webbplatsen utan föregående meddelande på grund av underhåll, reparation, uppdatering eller förbättringsåtgärder. Följaktligen har Hotel Lloret Ramblas S.L. kommer inte i något fall att vara ansvarig för eventuella skador som kan uppstå från bristande tillgänglighet eller tillgänglighet till webbplatsen eller av avbrott i driften av webbplatsen. Men närhelst omständigheterna tillåter det kan Hotel Lloret Ramblas S.L. kommer att meddela användaren, tillräckligt i förväg, om det förväntade datumet för avstängning av innehållet.
Även att följa konst. 11 och 16 i lag 34/2002, av den 11 juli, om tjänster inom informationssamhället och elektronisk handel (LSSICE), Hotel Lloret Ramblas S.L. åtar sig att eliminera eller i förekommande fall blockera innehåll som kan påverka eller strida mot gällande lagstiftning, tredje parts rättigheter eller moral och allmän ordning.

Länkpolicy

Hotel Lloret Ramblas S.L. är inte ansvarig för innehållet på de webbplatser som användaren kan komma åt via länkarna som etablerats på sin webbplats och förklarar att den inte i något fall kommer att fortsätta att granska eller utöva någon kontroll över innehållet på andra webbplatser på nätet. På samma sätt kommer det inte att garantera den tekniska tillgängligheten, noggrannheten, integriteten, giltigheten eller lagligheten för webbplatser utanför dess egendom som kan nås via länkarna.

Immateriell och industriell äganderättspolitik

Hotel Lloret Ramblas S.L. är den exklusiva ägaren av rättigheterna relaterade till dess webbplats och sociala nätverk. Därför är allt innehåll, grafisk design och koder som ingår i https://hlloret.com exklusiv egendom av Hotel Lloret Ramblas S.L. Dess reproduktion, distribution, offentlig kommunikation, omvandling eller annan aktivitet som utförs med innehållet är förbjuden, även om källorna citeras, såvida du inte har föregående, uttryckliga och skriftliga medgivande från Hotel Lloret Ramblas S.L.
Hotel Lloret Ramblas S.L. beviljar inte något tillstånd för användning av något slag på dess immateriella och industriella äganderätter eller någon annan egendom eller rättighet relaterad till webben, och i inget fall kommer det att förstås att åtkomst och navigering av användare innebär ett avstående, överföring, licens eller helt eller delvis överlåtelse av nämnda rättigheter av Hotel Lloret Ramblas S.L. All användning av detta innehåll som inte tidigare har godkänts av Hotel Lloret Ramblas S.L. Det kommer att betraktas som ett allvarligt brott mot immateriella eller industriella äganderätter och kommer att ge upphov till det juridiskt fastställda ansvaret. Hotel Lloret Ramblas S.L. förbehåller sig rätten att utöva motsvarande rättsliga och utomrättsliga åtgärder mot användaren.

Dataskyddsklausul

Enligt bestämmelserna i gällande bestämmelser om skydd av personuppgifter informeras användarna om att deras data kommer att införlivas i registret för behandlingsaktiviteter som ägs av Hotel Lloret Ramblas S.L. för att kunna utföra de kontrakterade tjänsterna så småningom.
I enlighet med gällande bestämmelser har Hotel Lloret Ramblas S.L. informerar om att uppgifterna kommer att sparas under den period som är strikt nödvändig för att följa de tjänster som tillhandahålls.
På samma sätt kommer uppgifterna att behandlas på ett lagligt, lojalt, transparent, adekvat, relevant, begränsat, exakt och uppdaterat sätt. Det är därför Hotel Lloret Ramblas S.L. åtar sig att vidta alla rimliga tekniska och säkerhetsåtgärder så att dessa raderas eller rättas till utan dröjsmål när de är felaktiga eller felaktiga.
Enligt bestämmelserna om dataskydd kan användare utöva sin rätt till åtkomst, rättelse, begränsning av behandling, radering, portabilitet och invändning mot behandling av sina uppgifter, samt avstå från samtycke som ges för behandlingen av dessa. Begäran ska adresseras till följande e-postadress webmaster@hlloret.com.

Förbehåll rätten att ändra detta juridiska meddelande

Hotel Lloret Ramblas S.L. förbehåller sig rätten att modifiera detta juridiska meddelande för att anpassa det till alla regulatoriska ändringar eller nyheter, av tekniska skäl, på grund av ändringar i tjänsterna som erbjuds av Hotel Lloret Ramblas S.L. eller genom strategiska beslut av företaget. I dessa fall kommer de ändringar som kommer att ske och när de börjar få full effekt att meddelas på denna webbplats i förväg.
Om användaren är missnöjd med ändringarna måste de sluta använda webbplatsen. Användningen av webbplatsen efter att ändringarna har gjorts kommer att innebära deras acceptans av användarna.

Nullitet

Anta att någon av dessa bestämmelser hålls ogiltig, ogiltig eller omöjlig att verkställa. I så fall ska den bestämmelsen (eller den del som befinns vara ogiltig, ogiltig eller omöjlig att verkställa) vara ogiltig utan att påverka giltigheten och verkställbarheten av de återstående bestämmelserna.

Kontakta oss

För att kontakta oss kan du göra det på kontaktadressen: info@hlloret.com